Upplands botaniska förenings-årsmöte hölls den 14 februari 2024

Biotopia, Uppsala

UBF har hållit årets stadga-enliga och program-enliga 2024 årsmöte. Möte öppnades av Anders Jacobsson, till mötesordörande valdes Mora Aronsson och till mötets sekreterare valdes Michelle Nordkvist. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Tre ledamöter Ingvar Sundh, Giulia Zacchello och Linus Söderquist avgick. Katarina Andreasson, Liselott Evasdotter och en till tillträdde. Liselott Evasdotter valdes till ny ordförande av mötet. Hon ersätter Sebastian Sundberg som blev ordinarie ledamot.

Efter mötet höll Ingvar Sundh (tillträdande revisorssuppleant) ett vackert föredrag om växter i Klippiga bergen.

Här följer lite bilder

Mötesordförande Mora Aronsson välkomnar vår nyvalda ordförande Liselott Evasdotter Foto: Anders Torsten Hasselrot

Kassör Jake Bull redogör för föreningens ekonomi som han skött galant. Foto Anders Torsten Hasselrot

Vår revisor Elisabeth Långström läser revisionsrapporten. Till vänster sitter ny-tillträdda ledamoten Katarina Andreasen. Foto Anders Torsten Hasselrot

Nytillträdande ledamoten Kristina Berggren Nieto. Kristina håller just nu på med att spika sin avhandling. Bloggen hoppas på att återkomma till din forskning så fort du får tid. Styrelsen önskar dig all lycka med din disputation. Foto Anders Torsten Hasselrot

Det är ändå rätt fint att sitta i styrelsen för UBF 🙂 Foto Anders Torsten Hasselrot