Floraväkteri

Floraväktarna utgör ett ideellt nätverk av privatpersoner som tillsammans övervakar närmare 300 kärlväxter som är hotade eller som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv. Alla uppgifter rapporteras i Artportalen och bidrar på så sätt med kunskapar om hotade arters förekomst och dynamik – vilket i sin tur är underlag för den svenska rödlistan, rapportering till EU, åtgärdsprogram och naturvårdshandläggning.

Svenska Botaniska föreningen (SBF) är nationell samordnare av Floraväktarna på uppdrag av SLU Artdatabanken med finansiering från SLU och Naturvårdsverket. Besök gärna Floraväktarna på SBF:s hemsida för att läsa mer! Floraväktararbetet finns även representerat på Facebook: Floraväkteri.

Hur gör jag för att bli en floraväktare?

Floraväktararbetet koordineras länsvis av regionala samordnare genom de regionala botaniska föreningarna. Önskar du bli floraväktare eller vill veta mer om floraväktarverksamheten tar du kontakt med samordnaren inom ditt län. Varje år anordnas kurser, floraväktarläger och andra träffar för att vi ska lära oss av varandra och bygga upp en gemensam kunskap om Upplands och Sveriges hotade kärlväxter.

Floraväktararbetet i Uppland

Inom Uppland har vi ca 100 hotade arter vi följer, med extra fokus på bland annat gulyxne, guckusko, hällebräcka, mosippa, backsippa, toppjungfrulin och ryl. Floraväktaraktiviteter annonseras genom de två botaniska föreningarna verksamma i Uppland – Upplands Botaniska Förening och Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Regionala samordnare i Uppsala län är Mora Aronsson mora.aronsson@gmail.com och Ingvar Sundh ingvar.sundh@telia.com, för Stockholm län Jan Andersson jan.andersson.bio@gmail.com

 Alla växtintresserade är välkomna som floraväktare, oavsett hur mycket du kan!

cof